من از داروهای ضد انعقاد خون استفاده میکنم.میتوانم درمان ایمپلنت انجام دهم؟

داروهای ضد انعقاد خون

استفاده از داروهای ضدانعقادخون مانعی  برای جراحی های دهان مثل جراحی ایمپلنت نیست. در مورد انجام جراحی های پیشرفته استخوان وپیوندلثه و…نیاز است که با متخصصین مربوطه مشورت شود تا درصورت نیاز،بطور مقطعی وموقت پیش از جراحی این داروها قطع شوند.