به من گفته شده است که نیاز به سینوس لیفت دارم.سینوس لیفت چیست؟

سینوس لیفت

وقتی دندان های آسیای کوچک و بزرگ فک بالا کشیده میشود،بدلیل تحلیل استخوان از یک طرف وگسترش فضای خالی داخل فک بالا {که به سینوس فک بالا معروف است}از طرف دیگر،ارتفاع استخوان برای قرار گیری ایمپلنت محدود میشود.در نتیجه برای قرار دهی ایمپلنت با طول مناسب،این ارتفاع ناکافی است ونیاز به افزایش ارتفاع استخوان میباشد.در مواردی که این تحلیل استخوان و گسترش فضای خالی سینوسی وسیع باشد،بایددسترسی به فضای سینوسی فک بالا راازطریق دیواره کنار سینوس ،طی جراحی انجام داد وکف سینوس بالا برده واز مواد پیوندی استفاده شود.گاهی میتوان همزمان بابالابردن کف سینوس ایمپلنت های دندانی رانیز جایگذاری کرد.سینوس لیفت یک روش جراحی است که درطی آن لایه زیرین {کف}سینوس بالابرده میشود.این روش باعث ایجاد فضای مناسب برای قراردادن ماده پیوندی ،بازسازی وساخته شدن استخوان فک بالا میشود.