ایمپلنت های دندانی و طول عمر آن

با پیشرفت هایی که دندانپزشکی نوین داشته انتظار می رود بیشتر ایمپلنت ها عمر نامحدودی داشته باشند

البته طول عمر یک درمان ایمپلنت بستگی به عوامل متعددی دارد

 بهداشت ونحوه نگهداری توسط بیمار، قطر و طول ایمپلنت، توزیع صحیح نیروها روی ایمپلنت موثرند .