لیست قیمت ترمیمی _ پر کردن دندان

ترمیمی – پرکردن دندان

پرکردن یک سطحی کامپوزیت

قیمت پرکردن یک سطحی کامپوزیت

400،000 تومان

اطلاعات بیشتر

تماس

021-22895865

ترمیمی – پرکردن دندان

پرکردن دو سطحی کامپوزیت

قیمت پرکردن دو سطحی کامپوزیت

450،000 تومان

اطلاعات بیشتر

تماس

021-22895865

ترمیمی – پرکردن دندان

پرکردن سه سطحی کامپوزیت

قیمت پرکردن سه سطحی کامپوزیت

500،000 تومان

اطلاعات بیشتر

تماس

021-22895865

ترمیمی – پرکردن دندان

فایبر پست

قیمت فایبر پست

150،000 تومان

اطلاعات بیشتر

تماس

021-22895865

ترمیمی – پرکردن دندان

بیلدآپ کامل دندان با کامپوزیت

قیمت بیلدآپ کامل دندان با کامپوزیت

600،000 تومان

اطلاعات بیشتر

تماس

021-22895865