لیست قیمت درمان ریشه

درمان ریشه

درمان ریشه دندان جلو (شماره 1،2،3)

قیمت درمان ریشه دندان جلو

600،000 تومان

درمان مجدد ریشه دندان جلو

درمان مجدد ریشه دندان جلو (شماره 1،2،3)

قیمت درمان مجدد ریشه

650،000 تومان

اطلاعات بیشتر

تماس

021-22895865

درمان ریشه

درمان ریشه دندان آسیاب کوچک (شماره 4،5)

قیمت درمان ریشه دندان آسیاب کوچک

700،000 تومان

درمان مجدد ریشه دندان آسیاب کوچک

درمان مجدد ریشه دندان آسیاب کوچک (شماره 4،5)

قیمت درمان مجدد ریشه

750،000 تومان

اطلاعات بیشتر

تماس

021-22895865

درمان ریشه

درمان ریشه دندان آسیاب بزرگ (شماره 8،7،6)

قیمت درمان ریشه دندان آسیاب بزرگ

850،000 تومان

درمان مجدد ریشه

درمان مجدد ریشه دندان آسیاب بزرگ (شماره 8،7،6)

قیمت درمان مجدد ریشه دندان آسیاب بزرگ

950،000 تومان

اطلاعات بیشتر

تماس

021-22895865

  • درمان توسط متخصص درمان ریشه انجام میشود.