مواد ساخت رستوریشن

رستوریشن های مختلفی که برروی ایمپلنت قرار داده می شوند شامل:روکش،بریج ویا پروتزهای متحرک معمولا از جنس  آکریل می باشند.پروتز های ثابت{روکش و بریج} یک ساختار زیرین مستحکم از جنس فلز ویا سرامیک های بسیار قوی دارند که سرامیک های رنگ دندان {پرسلن}برروی

این ساختار زیرین اضافه می شوند.ساختمان فلز های زیرین ممکن است از آلیاژ مورد استفاده تیتانیوم، طلا ویا آلیاژ فلزهای قیمتی می باشد. روکش هایی که زیر ساخت آنها فلز بوده وروی آن را سرامیک می پوشاند متال-سرامیک نامیده می شوند.روکش هایی که کاملا با پرسلن {تمام سرامیک} ساخته می شوند به طور رایج برای دندان های آسیا توصیه نمی شوند.

رستوریشن