می‌توان استخوان از دست رفته را بازسازی کرد؟

استخوان از دست رفته

بازسازی استخوان از دست رفته را میتوان با روش های مختلف انجام داد. این بازسازی می تواندبااستفاده از استخوان بدن خود فرد باشد.دراین روش یک قسمت از استخوان بدن بعنوان پیوند جدا شده وبه ناحیه موردنظر پیوند زده میشود.یک روش دیگراستفاده از پودرهای پیوند شبه استخوان است.باگذرزمان مواپیوندی باناحیه گیرنده یکپارچه وهم ساختار میشود.عواملی همچون وسعت ناحیه استخوان از دست رفته،شرایط بافت های زیرین و نیز لثه پوشانده آن،برانتخاب روش بازسازی ونوع ماده موثر است.