من دارای بیماری قلبی و عروقی هستم.آیا میتوانم درمان ایمپلنت انجام دهم؟

بیماری قلبی و عروقی

موارد عدم تجویزجهت ایمپلنت دندانی برای افرادی که مبتلا به بیماری قلبی عروقی هستند،تا حدودی مطرح است. بعنوان مثال افرادی که کمتر از 6 ماه گذشته دچار حمله قلبی شده اند نبایدجراحی ایمپلنت انجام دهند.همچنین در پاتولوژی های قلبی –عروقی،جراحی ایمپلنت فقط با کسب اجازه از متخصص قلب و عروق میتواندانجام گیرد.دراین موارد با دندان پزشک وپزشک خودمشورت نمایی.