میتوان از تحلیل بافت حمایت کننده دندان پس از کشیدن آن پیشگیری کرد؟

تحلیل بافت

ازدست رفتن و تحلیل بافت حمایت کننده دندان را میتوان با محدود کردن آسیب وارده به استخوان وبافت اطراف دندان ونیز جلوگیری  از کنده شدن استخوان اطراف،حین کشیدن دندان به حداقل رساند. برخی اوقات میتوان حفره دندان کشیده شده راباپودر استخوان و مواد شبه استخوانی پر کرد تا تغییرات بافتی به حداقل برسد.