میتوانم مثل دندان های طبیعی با ایمپلنت های دندانی غذا بخورم؟

دندان های طبیعی

روکش های روی ایمپلنت احساسی شبیه دندان طبیعی  به همراه دارند و معمولا شما حس نمی کنید که دردهان خود ایمپلنت دندانی دارید. ایمپلنت های دندانی بطور ثابت در استخوان فک باقی میمانند وبه شما در جویدن کمک میکنند.هر چند اطراف ریشه های دندانی الیاف نازک لیگامان پریودنتال قرار دارند که این الیاف برای دندان طبیعی در تحمل وحس فشار کمک کننده هستند، اما در اطراف ایمپلنت این الیاف حضورندارند.بنابراین از دیدگاه علمی،حس فشار وجویدن در مقایسه بادندان طبیعی در ایمپلنت متفاوت خواهد بود.