سن من کمتر از 19 سال است و دندانم شکسته است. میتوانم درمان ایمپلنت انجام دهم؟

دندانم شکسته

درمان ایمپلنت زمانی قابل انجام است که رشد فکی وصورتی فرد کامل شده باشد.در صورتی که دندان پزشک درسن پایین ایمپلنت رادر استخوان فک قرار دهد ممکن است با رشد فکین و تکامل صورت،روکش زیبایی نهایی لازم را نداشته باشد.درسنین جوانی،درمانگراست که با توجه به شرایط موجود تشخیص داده ،تصمیم میگیرد که چه درمانی را بطور موفتی برای شما انجام دهدتا شرایط درمان ایمپلنت در زمان مناسب فراهم شود.