پروتز روی ایمپلنت پیچ شونده است یا سمان شونده؟

پروتز روی ایمپلنت پیچ شونده است یا سمان شونده؟

هردو روش می تواند بکاررودوکارایی مناسبی نیز دارند؟هرکدام مزایای خاص خودرا دارند.درمانگر شما روش مناسب برای شما را پیشنهاد میکند.