جایگزین برای سینوس لیفت

جایگزین برای سینوس لیفت

یک راه جایگزین برای سینوس لیفت ،استفاده از ایمپلنت های کوتاه است که در استخوان باقی مانده فک درزیر دیواره سینوس قرار میگیرد.راه دیگر،جایگذاری ایمپلنت ها بصورت زاویه دار است بطوری که در راستای استاندارد وصحیح قرار نگیرد بلکه طوری جایگذاری شودکه درجلو یا پشت سینوس قرار گیرد. این تغییر زاویه و کج قرار دادن ایمپلنت توسط قسمت پروتز پی ایمپلنت اصلاح میشود.