کاربرد پودر استخوان در درمان های ایمپلنتی چیست؟

کاربرد پودر استخوان

مواد پیوند استخوان در شکل های مختلفی در دسترس است.برای ضایعات کوچک تا متوسط می توان شکل پودر آن استفاده کرد. مهمتر از شکل ، ماهیت پیوند استخوان است که درمانگر شما با توجه به نیازهای بالینی نوع مناسب را انتخاب می نماید. در برخی موارد می توان ضایعات استخوانی را با پیوند استخوان درمان نمود و پس از گذشت زمان ( سه تا نه ماه ) برای کاشت ایمپلنت اقدام نمود.