چه اتفاقاتی پس از کشیدن دندان برای استخوان ولثه رخ میدهد؟

کشیدن دندان

بدنبال کشیده شدن دندان یک لخته خون داخل حفره ی دندان کشیده شده شکل میگیرد.پس ازچندهفته سلول ها وعروق خونی حفره دندانی را ترمیم میکنند.درهمین زمان سلول لثه ای روی لخته خون داخل حفره دندانی را می پوشانند ودهانه حفره دندانی را میبندند.اما متاسفانه ترمیم حفره دندانی معمولا با کاهش سطح استخوان وبافت نرم ناحیه همراه است.وسعت وشدت تحلیل استخوان و لثه به عنوان مختلفی همچون واکنش بدن هرفرد ونیز شدت آسیب که حین خارج کردن دندان وارد شده،وابسته است