آدامس مناسب : توصیه عموم دندانپزشکان استفاده از آدامسهای فاقد قند است زیرا قند ماده محبوب برای باکتری های پوسیدگی زاست.

آدامسهایی فاقد قند که امروزه در بازار هستند دارای ماده ای می باشند که باکتریها قادر به استفاده از آن نیستند و بدین ترتیب تا حدود زیادی فعالیت پوسیدگی زایی میکروب ها را کاهش می دهد.