ارتودنسی به دندان قروچه کمک می کند؟

ارتودنسی به دندان قروچه کمک می کند؟

اصولا ماهیت دندان قروچه هنوز کاملا روشن نیست. با این وجود استرس و تماس های نامناسب دندانی با عنوان عوامل تأثیرگذار شناخته شده اند. از اینرو به نظر می رسد درمان ارتودنسی با بهم زدن موقعیت پیشین تماس های دندانی، مسیرهای عصبی ایجاد دندان قروچه را مختل کرده و دست کم طی درمان با کاهش محسوسی در شدت دندان قروچه همراه باشد.