آیا ایمپلنت مانند دندان طبیعی است؟

آیا ایمپلنت مانند دندان طبیعی است؟

ایمپلنت بهترین درمانی است که در حال حاضر برای جایگزینی دندان انجام می گیرد مراقبت از ایمپلنت ها به مراتب توجه

بیشتری را نسبت به دندان طبیعی می طلبد زیرا ایمپلنت فاقد قدرت دفاع طبیعی در برابر عفونت ها و سایر عوامل مضر است.