آیا دندان شیری نیز نیاز به عصب کشی دارد؟

بله گاه به دلیل پیشرفت پوسیدگی و اهمیت حفظ دندان شیری قبل از رویش دندان دائمی دندانپزشک ترجیح می دهد تا دندان مورد نظر را درمان ریشه نماید.