صدای مفصل هنگام باز و بسته کردن فک

آیا صدای مفصل هنگام باز و بسته کردن فک طبیعی است؟

خیر در حالت عادی حین باز و بسته کردن فک صدایی در مفاصل شنیده نمی شود.
شنیدن صدا از مفصل فک نشانه جا به جایی دیسک مفصلی است که گاه می تواند منجر به ناراحتی حین جویدن کم باز شدن دهان و درد گنگ در ناحیه گوش و گیجگاه شود.
بهتر است در این موارد با دندانپزشک مشورت کنید.