آیا میتوان با وجود پلاک ارتودنسی درمان های دیگر دندانپزشکی را انجام داد؟

 پلاکهای متحرک ارتودنسی منعی برای سایر فعالیتهای دندانپزشکی ندارند و در مورد دستگاههای ثابت معمولا باید هماهنگی صورت گیرد. ممکن است لازم باشد موقتا دستگاه ثابت ارتودنسی آن دندان بخصوص را برداشت تا شرایط لازم برای ادامه کار دندانپزشک فراهم گردد. پلاک ارتودنسی