آیا می توان دندان را بدون درمان رها کرد تا وقتی که دچار درد نشده است؟

خیر.
درد دندان : وقتی دندانی غیر قابل نگهداری پیش بینی می شود بهتر است هر چه سریعتر نسبت به بیرون آوردن آن اقدام نمائید زیرا دندان تخریب شده کانون عفونت فعال به حساب می آید و نه تنها استخوان فک را دچار مشکل می کند بلکه برای سلامت عمومی فرد نیز مضر است .