آیا پس از هر وعده غذایی باید مسواک زد؟

آیا پس از هر وعده غذایی باید مسواک زد؟ : این کار نه لازم و نه ممکن است. اما شستشوی دهان با آب برای برداشت بقایای غذایی از سطح دندانها توصیه می شود. مسواک زدن به تعداد 3 بار در روز به مدت مناسب بهداشت دندان ها را تامین خواهد کرد.