کاشت ایمپلنت نیاز به بستری دارد؟

خیر، کاشت ایمپلنت در محیط مطب تحت بی حسی موضعی انجام می شود، درست شبیه کشیدن دندان با این تفاوت که در کاشت ایمپلنت در جای حفره دندان، ایمپلنت گذاشته می شود.