آیا کشیدن نخ دندان باعث آسیب دیدن دندانها مشود؟

نخ دندان : متاسفانه باور غلط رایج در مورد نخ دندان این است که استفاده از آن باعث آسیب به لثه وایجاد فضا بین دندانها می شود در حالی که نخ دندان هرگز قادر به ایجاد فاصله بین دو دندان نخواهد بود ودر صورتی که درست استفاده شود آسیبی به لثه نمی رساند.