آیا گرفتن عکس رادیوگرافی حین بارداری برای مادر/جنین مضر است؟

در زمان بارداری به خصوص سه ماه اول بهتر است از گرفتن عکس رادیوگرافی و درمانهای انتخابی که می توان انجام آن را به زمان دیگری موکول کرد خودداری شود با این حال در صورت لزوم با استفاده از محافظ های سربی گرفتن عکس رادیوگرافی بلا مانع بوده و خطری مادر و یا جنین را تهدید نمی کند.