استفاده از پلاک متحرک

پس از مرتب شدن دندان ها سیم ها توسط دندانپزشک باز شده و یک پلاک متحرک به بیمار تحویل داده می شود که حداقل به مدت شش ماه باید توسط بیمار به طریقی که دندانپزشک توصیه می نماید استفاده شود.
در صورتی که در استفاده از این پلاک سهل انگاری شود و به مدت کافی در دهان نباشد احتمال بازگشت دندانها به جای اول درمان وجود دارد.