کودک ناهمکار در درمان های دندانپزشکی

 برخی کودکان همکاری لازم را جهت درمان های دندانپزشکی ندارند.
در این مورد بهترین کار اعتماد به دندانپزشک معالج است تا با تکنیک های خاص کودک را مجاب به قبول درمان نماید در صورتی که کودک همچنان نا آرام باشد ارجاع به متخصص دندانپزشکی کودکان و گاه بیهوشی توصیه می شود.