جایگزین کردن تمام دندان ها

برای جایگزین کردن تمام دندان ها چند ایمپلنت نیاز است؟

تعداد ایمپلنت ها از فردی به فرد دیگر و بسته به شرایط متفاوت است اما برای جایگزینی دندانهای

هر دو فک حداقل شش ایمپلنت در فک پائین و هشت ایمپلنت در فک بالا لازم است.