جلسات کارگذاری ایمپلنت

جلسات کارگذاری ایمپلنت ـ در موارد ساده یا کمی مشکل، بسته به وضعیت استخوان فک معمولا یک یا دو جلسه جراحی نیاز است اما مواردی که نیاز به بازسازی استخوان یا لثه باشد تعداد جلسات ممکن است به چهار جلسه برسد.