دلیل تفاوت هزینه های درمانی بین کلینیک ها و دندانپزشکان مختلف چیست؟

تفاوت هزینه های درمانی : رشته دندانپزشکی بر خلاف بسیاری از رشته های پزشکی به مواد و تجهیزات خاصی متکی است که فراهم نمودن آنها در شرایط گوناگون و از منابع داخل و خارج کشور صورت می گیرد.
دندانپزشک با توجه به هزینه اولیه تجهیزات نوع و کیفیت مواد مصرفی وقتی که برای انجام یک درمان مشخص صرف می کند سابقه و تجربه بالینی و آکادمی خود و بسیاری از عوامل محیطی دیگر تعرفه ای را برای درمانی خاص تعیین می نماید.
پیشنهاد می شود بر اساس میزان درآمد و اهمیتی که برای سلامتی خود قائل هستید دندانپزشک خود را انتخاب کنید و به وی اعتماد کنید

تفاوت هزینه های درمانی