دهانشویه چه کمکی به ما می کند؟

 دهانشویه چه کمکی به ما می کند؟ راه دیگری که می توان با آن جلوی فعالیت تخریبی میکروبها را گرفت استفاده از دهانشویه های ضد میکروبی است.

این دسته از مواد به طور شیمیایی با مکانیزم های گوناگون با میکروبهای دهان مبارزه نموده ودر کنار مسواک زدن ونخ دندان به حفظ بهداشت دهان کمک می کند. شایان توجه است که دهانشویه به تنهایی نمی تواند به حفظ سلامت دندانها وجلوگیری از ایجاد بیماری های لثه کمک کند و استفاده از آنها هرگز جای دو روش اصلی یعنی مسواک زدن ونخ دندان را نمی گیرد.