شرایط مناسب برای نگهداری مسواک چیست؟

نگهداری مسواک : دستشویی و حمام محل شایع و نامناسب برای نگهداری مسواک ها می باشند زیرا اولا در معرض آلودگی های میکروبی قرار دارد و ثانیا محل گرم و مرطوب شرایط را جهت رشد و آلودگی میکروبی مسواک مساعد می نماید.
بهتر است مسواک را خارج از دستشویی و حمام و در جایی خشک نگهداری نماییدحتما از بکارگیری مسواکهایی که دارای محافظ هستند نیز خودداری نمایید زیرا علیرغم تصور اولیه در مورد بهداشتی بودن این سرها، خود محافظ شرایط مرطوب ومناسبی را جهت رشد میکروبها روی سر مسواک ایجاد می کند.