طریقه صحیح کشیدن نخ دندان به چه ترتیب است؟

طریقه صحیح کشیدن نخ دندان : برای کشیدن نخ دندان ابتدا قطعه ای با طول مناسب 30 تا 45 سانتی متر جدا نموده، به دور دو انگشت میانی دو دست خود می پیچید به طوری که دو دور دور دست چپ و الباقی طول نخ دور دست راست باشد.
در هر تماس بین دندانها نخ باید دو بار وارد شود یک بار با تکیه به دندان جلوتر و بار دیگر با تکیه به دندان عقب تروچندین بار نخ دندان را از پائین به بالا بکشید تا سطح کاملا تمیز شود.
سپس نخ را یک دور دور دست چپ می پیچید تا قطعه تمیز نخ را برای تماس بین دندانی بعدی استفاده کنید.

دقت کنید نخ دندان برای خارج کردن تکه غذا از بین دندانها نیست بلکه برای پاک کردن سطح دندان از میکروبهایی است که به سطح دندان چسبیده اند.
پشت آخرین دندان هر طرف را هم حتما نخ بکشید.

طریقه صحیح کشیدن نخ دندان