علت تغییر رنگ دندان ها چیست؟

 تغییر رنگ دندان علل متفاوتی دارد.
بسته به اینکه تغییر رنگ محدود به یک دندان باشد یا اینکه گروهی از دندانها را درگیر کرده باشد و اینکه اخیرا ایجاد شده یا از هنگام رویش دندان وجود داشته باشند علت و به تبع آن نوع درمان متفاوت خواهد بود.
بهترین کار در این مواقع مشاوره با دندانپزشک است تا با توجه به وضعیت دندان ها بهترین طرح درمان را برای شما ارائه نماید.