مسواک دستی بهتر است یا برقی؟

مسواک دستی بهتر است یا برقی؟این یکی از سوالات رایجی است که بسیاری از مراجعین می پرسندواقعیت این است که هم مسواک دستی وهم برقی به صورت مناسبی قادرند میکرو ارگانیسم ها را از روی سطح دندان برداشته وبهداشت دندانهای شما را تامین کنند با این حال مسواک برقی کار را کمی برایتان راحتتر می کند.

البته استفاده از مسواک های برقی در افرادی که به دلیل بیماری یا کهن سالی به درستی قادر به مسواک زدن با مسواک های معمولی نیستند ارجح است.