مصرف قطره آهن در کودکان

قطره آهن : گاه بدنبال تجویز قطره آهن توسط پزشک اطفال دندانهای شیری کودک دچار تغیر رنگ می شوند که این تغییر رنگ پوسیدگی نیست با این حال برای جلوگیری از این وضعیت قطره آهن باید در حلق کودک چکانده شود و پس از مصرف به کودک اب بدهید تا بنوشد و دندانهای وی را با پارچه تمیز و خیس پاک نمائید