هر چند وقت مسواکم را عوض کنم ?

هر چند وقت مسواکم را عوض کنم : توصیه می شود فرد هر 3 ماه مسواک جدید تهیه نماید البته در صورتی که قبل از این مدت مسواک طرح اولیه پرزهای خود را از دست دهد ممکن است این زمان کمتر نیز شود.