چه زمانی برای گذاشتن ایمپلنت نیاز به بازسازی استخوان است؟

چه زمانی برای گذاشتن ایمپلنت نیاز به بازسازی استخوان است؟

به دنبال کشیده شدن دندان استخوان ناحیه دچار تحلیل می شود. این تحلیل به تدریج صورت می گیرد و هر چه بیشتر از زمان کشیدن می گذرد میزان تحلیل بیشتر و میزان استخوان باقیمانده در محل کمتر است.

وقتی که تحلیل  به اندازه ای است که نمی توان ایمپلنت را در موقعیت مناسب قرار داد نیاز به بازسازی استخوان است.
این بازسازی می تواند حین قرار دادن ایمپلنت و همزمان با آن طی یک جلسه باشد و یا ابتدا بازسازی استخوان انجام شود و 4 تا 9 ماه بعد ایمپلنت کار گذاشته شود تصمیم گیری در این وضعیت بسته به شرایط استخوان و نظر دندانپزشک است.