گرفتن عکس رادیوگرافی چه فایده ای دارد؟

 گرفتن عکس رادیوگرافی در مواقع لزوم به دندانپزشک برای بررسی وضعیت دندان و پیدا کردن بهترین درمان کمک فراوانی می کند.
رادیوگرافی قادر است پوسیدگی دندان، وسعت آن، وضعیت بافت های اطراف دندان، تعداد و شکل ریشه ها را نمایان سازد و یکی از راههای ارزشمند تشخیص به شمار می رود.